Projekt

Framtidens
hbiologgo

kundundersökning-2016  

Hunnebo Bio är en etablerad landsortsbiograf, som har varit verksamhet i Sotenäs kommun sedan 1920. Bion är en viktig del av Kulturhusets Hav och Land verksamhet.

Projektet ”Framtidens Hunnebo Bio”, som bedrivs tillsammans med Västra Götalandsregionen och Svenska Filminstitutet, syftar till att utifrån verksamhetens förutsättningar samt besökarnas önskemål och intressen, öka och berika verksamhetens utbud av film på bio.

Utifrån de analyser som gjorts genom publikundersökningen har verksamheten satt upp följande mål för Hunnebo Bio:

 • Genomföra årliga filmfestivaler
 • Ta en aktivare roll som samarbetspartner i Sotenäs kommuns skolbioprojekt
 • Skapa barnaktiviteter runt animerade familjefilmer samt skapa en barnfilmklubb, där familjer blir aktiva medlemmar
 • Starta en Youtube-kanal med inriktningen att marknadsföra och fånga upp unga vuxnas intressen för nuvarande och kommande filmutbud
 • Fortsätta utveckla och bli aktivare på sociala medier för att nå alla kundgrupper och få en bredare annonseringsplattform att stå på

Biografansvarig: Ylva Nilsson

Projektledare: Jenna Wennberg

__________________________________________________

 

UDDEN 2016- 2018

Sotenäs kommun

 

 

har 2016-02-10 gett Kulturhuset Hav och Land följande uppdrag:

Udden utveckling

 • Att använda cultural planning som metod för utveckling av Udden-området.
 • I arbetet med cultural planning-processen skall dess nio steg genomföras och dokumenteras. Kulturhuset Hav och Land är processansvarig i detta arbete.
 • Sotenäs kommun tillsätter 3 deltagare i en projektstyrgrupp för projektet.
 • Slutredovisning skall presenteras och antas av kommunfullmäktige 2018.

Udden skulpturutställning

 • Att utveckla och samordna årlig skulpturutställning i samverkan med nätverket ”Uddenskulptur” och övriga aktörer
 • Att arbeta fram en långsiktig finansiering
 • Kommunen bidrag till medfinansiering av utställningen genom det beslutade bidraget.

Vision

Att Udden i Hunnebostrand skall utvecklas till ett område för spännande upplevelse, förankrat i samhället och i kommunen.

Mål

Ett väl förankrat och genomarbetat förslag till framtida användningsområden för Uddenområdet.
En stabil och framtidssäkrad organisation och ekonomi för Uddenutställningen.

Styrgrupp

Styrgruppen består av Staffan Karlander, Britt Wall och Mikael Sternemar från Sotenäs kommun, Britt-Marie Knutsson och Conny Sjöström från Hav och Land samt Pål Svensson, Hans Leutscher och Dan Bothén för konstnärerna.

Projekttid
 2016 – 2018

Projektledare: Conny Sjöström

                            _________________________________________________

 

DRT- den röda tråden – början på en utveckling av Hunneboparken

Vad händer med Hunneboparken i framtiden? Den frågan är det säkert många som ställer sig när de ser parken ligga i träda och byggnaderna förfalla.

En historik angelägenhet

Foto: Eva Valvring

Foto: Eva Valvring

 

När Hunneboparken stod på topp fanns knappast begreppet ”turism” eller ”besöksnäring”.
Om så varit fallet skulle man snabbt ha konstaterat att parken var Hunnebostrands turistattraktion nummer ett. Antalet besökare fyllde parkeringsplatser, campingplatser och hotell, skapade efterfrågan i affärer och kiosker med mera. En tillväxtfaktor i samhället!

 

 

 

En framtida utmaning

Under mer än ett halvt århundrade har parken varit ett nöjescentrum för barn, ungdomar och vuxna i Västsverige. Flera arrangörer har under det senaste årtiondet försökt få igång traditionell folkparksverksamhet, men tyvärr misslyckats. Vi anser det därför nödvändigt att genom projektet  DRT planera för en ny utvecklingsfas, där vi kombinerar det bästa av den gamla folkparkstraditionen med nya verksamheter till nytta även för framtid generationer och där parken återigen kan skapa tillväxt i samhället.

Förstudien, som genomförts med stöd från Leader Ranrike (EU), Folkets Hus och Parker och Sotenäs kommun, var klar i början av 2014. Den utmynnar i en affärsplan vars affärsidé är att ”utveckla och exploatera 46 000 kvadratmeter egen parkmark med ett unikt läge i centrala Hunnebostrand och därigenom främja samhällsutvecklingen och säkra föreningens fortsatta arbete med att vidmakthålla och utveckla kulturen i samhället.”

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Leader+färg